Từ điển Dict9
EV

bureaucratize Tiếng Anh là gì?

ENbureaucratize
Ngoại động từ, cũng bureaucratise
quan liêu hoá