Từ điển Dict9
EV

burgage Tiếng Anh là gì?

ENburgage
Danh từ
(sử học) chế độ thành phố Anh thuê đất nhà vua trong từng năm và nộp tô