Từ điển Dict9
EV

burk Tiếng Anh là gì?

ENburk
Danh từ
như berk
xem berk