Từ điển Dict9
EV

bursal Tiếng Anh là gì?

ENbursal
xem bursa