Từ điển Dict9
EV

business studies Tiếng Anh là gì?

ENbusiness studies
khoa nghiên cứu kinh tế và quản lý kinh doanh