Từ điển Dict9
EV

businesswoman Tiếng Anh là gì?

ENbusinesswoman
Danh từ
(chỉ người nữ)
nhà kinh doanh
người thông thạo công việc tài chính