Từ điển Dict9
EV

busty Tiếng Anh là gì?

ENbusty
Tính từ
ngực nở (đàn bà)