Từ điển Dict9
EV

busybody Tiếng Anh là gì?

ENbusybody
Danh từ
(nghĩa xấu)
người hay dính vào chuyện của người khác