Từ điển Dict9
EV

butanol Tiếng Anh là gì?

ENbutanol
Danh từ
(hoá học) butanola