Từ điển Dict9
EV

butt-weld Tiếng Anh là gì?

ENbutt-weld
Danh từ
chỗ hàn nối hai đầu
Ngoại động từ
hàn nối hai đầu