Từ điển Dict9
EV

butterball Tiếng Anh là gì?

ENbutterball
Danh từ
(thông tục) người béo mập