Từ điển Dict9
EV

butting Tiếng Anh là gì?

ENbutting
Danh từ
giới hạn; ranh giới