Từ điển Dict9
EV

button mushroom Tiếng Anh là gì?

ENbutton mushroom
Danh từ
nấm khuy (nấm chưa nở)