Từ điển Dict9
EV

buttonhook Tiếng Anh là gì?

ENbuttonhook
Danh từ
cái móc cài khuy