Từ điển Dict9
EV

butyl Tiếng Anh là gì?

ENbutyl
Danh từ
(hoá học) butila