Từ điển Dict9
EV

butyraceous Tiếng Anh là gì?

ENbutyraceous
Tính từ
có bơ