Từ điển Dict9
EV

buzz-saw Tiếng Anh là gì?

ENbuzz-saw
Danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cái cưa tròn
to monkey with a buzz-saw
chơi với lửa