Từ điển Dict9
EV

buzz-word Tiếng Anh là gì?

ENbuzz-word
Danh từ
thuật ngữ thông dụng