Từ điển Dict9
EV

by-effect Tiếng Anh là gì?

ENby-effect
Danh từ
hiện tượng thứ yếu