Từ điển Dict9
EV

by-pit Tiếng Anh là gì?

ENby-pit
Danh từ
hầm mỏ có quạt thông gió