Từ điển Dict9
EV

byssinosis Tiếng Anh là gì?

ENbyssinosis
Danh từ
số nhiều byssinoses
(y học) bệnh phổi nhiễm bụi bông