Từ điển Dict9
EV

c Tiếng Anh là gì?

ENc
(viết tắt của Cape) mũi
Horn
mũi Horn (trên bản đồ)
(viết tắt của độ Celsius; độ bách phân)
nước đông lại ở 0o độ bách phân
(cách viết khác C) chữ số La Mã 100 (tiếng Latinh là centum)
(cách viết khác ký hiệu © viết tắt của copyright) bản quyền
bản quyền của nhà xuất bản Đại học Oxford 1986
(viết tắt của cent[s]) xu
(viết tắt của century) thế kỷ
in the 19th c
ở thế kỷ 19
(cách viết khác ca) khoảng (tiếng La tinh là circa)
c 1890
khoảng năm 1890