Từ điển Dict9
EV

c.in.c Tiếng Anh là gì?

ENc.in.c
(vt của Commander-in-chief) Tổng tư lệnh