Từ điển Dict9
EV

cable stitch Tiếng Anh là gì?

ENcable stitch
mũi đan thừng xoắn