Từ điển Dict9
EV

cable-laid Tiếng Anh là gì?

ENcable-laid
Tính từ
làm bằng ba cái dây thừng xoắn lại