Từ điển Dict9
EV

cabob Tiếng Anh là gì?

ENcabob
Danh từ
chả nướng