Từ điển Dict9
EV

cabochon Tiếng Anh là gì?

ENcabochon
Danh từ
ngọc mài tròn