Từ điển Dict9
EV

cacodemon Tiếng Anh là gì?

ENcacodemon
Danh từ
quỷ ác