Từ điển Dict9
EV

cacogenesis Tiếng Anh là gì?

ENcacogenesis
Danh từ
(sinh học) sự thoái hoá giống