Từ điển Dict9
EV

cacogenic Tiếng Anh là gì?

ENcacogenic
Tính từ
thoái hoá về giống