Từ điển Dict9
EV

cacogenics Tiếng Anh là gì?

ENcacogenics
Tính từ
sự nghiên cứu thoái hoá về giống