Từ điển Dict9
EV

cadaverously Tiếng Anh là gì?

ENcadaverously