Từ điển Dict9
EV

caddo Tiếng Anh là gì?

ENcaddo
Danh từ
số nhiều caddos, caddo
người Cát-đô (người da đỏ ở Mỹ)