Từ điển Dict9
EV

caducibranchiate Tiếng Anh là gì?

ENcaducibranchiate
Tính từ
(động vật) có mang rụng sớm (có mang nhất thời)