Từ điển Dict9
EV

caecal Tiếng Anh là gì?

ENcaecal
Tính từ
thuộc ruột thịt; manh tràng; nhánh cụt