Từ điển Dict9
EV

caenogenesis Tiếng Anh là gì?

ENcaenogenesis
Danh từ
(sinh học) sự phát sinh tính mới; sự phát triển thích nghi chuyển tiếp