Từ điển Dict9
EV

caesious Tiếng Anh là gì?

ENcaesious
Tính từ
xanh lơ; lục xám