Từ điển Dict9
EV

caespitose Tiếng Anh là gì?

ENcaespitose
Tính từ
mọc cụm, mọc thành bụi