Từ điển Dict9
EV

cafard Tiếng Anh là gì?

ENcafard
Danh từ
nổi u sầu