Từ điển Dict9
EV

cahoots Tiếng Anh là gì?

ENcahoots
Danh từ
be in cahoots [with somebody]
(từ Mỹ, khẩu ngữ) thông lưng với ai, móc ngoặc với ai