Từ điển Dict9
EV

caique Tiếng Anh là gì?

ENcaique
Danh từ
thuyền nhẹ, tàu buồm nhỏ