Từ điển Dict9
EV

calash Tiếng Anh là gì?

ENcalash
Danh từ
xe ngựa mui gập
xe độc mã nhẹ