Từ điển Dict9
EV

calcic Tiếng Anh là gì?

ENcalcic
Tính từ
chứa đựng can xi hay vôi