Từ điển Dict9
EV

calcicole Tiếng Anh là gì?

ENcalcicole
Danh từ
cây mọc trên đất vôi
Tính từ
mọc trên đất vôi