Từ điển Dict9
EV

calcific Tiếng Anh là gì?

ENcalcific
Tính từ
chứa đựng hay tạo nên sự hoá vôi