Từ điển Dict9
EV

calcigerous Tiếng Anh là gì?

ENcalcigerous
Tính từ
chứa muối canxi