Từ điển Dict9
EV

calcimine Tiếng Anh là gì?

ENcalcimine
Danh từ
vôi quét tường
Ngoại động từ
quét tường