Từ điển Dict9
EV

calciphile Tiếng Anh là gì?

ENcalciphile
Tính từ, n
cây mọc trên đất ưa vôi