Từ điển Dict9
EV

calcitic Tiếng Anh là gì?

ENcalcitic