Từ điển Dict9
EV

calculatingly Tiếng Anh là gì?

ENcalculatingly